แม่ผึ้งบนเวทีเสวนาเศษฐกิจพอเพียงที่นิด้า

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพ


แม่ผึ้งบนเวทีเสวนาเศษฐกิจพอเพียงที่นิด้า เรื่อง "องค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพ


  Monterosso
  Monterosso
  Monterosso
  Monterosso
  Monterosso
  Monterosso
×